Portmap Rotterdam

Gezamenlijke huisregels voor havens Rotterdam en Amsterdam

09-01-20 11:41

In de havens van Rotterdam Rijnmond en Amsterdam IJmond gelden vanaf dit jaar dezelfde regels voor de scheepvaart. De gemeenten Rotterdam, Vlaardingen, Schiedam, Maassluis, Dordrecht, Papendrecht en Zwijndrecht hebben hiertoe de handen ineengeslagen met de gemeenten Amsterdam, Velsen, Zaanstad en Beverwijk.

Sinds begin dit jaar is er een en dezelfde Havenverordening in werking getreden die de afzonderlijke exemplaren uit 2012 en 2010 vervangt. Het is voor het eerst dat de twee grootste havens van Nederland samen een Havenverordening opstellen. De gezamenlijke ‘huisregels’ zouden makkelijker en duidelijker zijn voor de scheepvaart, omdat voortaan voor een schip in alle havens van de bovengenoemde gemeenten dezelfde regels gelden.

In de loop der jaren was de Havenverordening op onderdelen steeds ingewikkelder geworden. De nieuwe eenduidige regels voor de scheepvaart bieden ook meer flexibiliteit, bijvoorbeeld om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen zoals betere technieken en schonere brandstoffen.

Minder regels en energieparagraaf

Er zijn ook wetsartikelen samengevoegd. Zo is het verbod op roken, vonkvorming en open vuur in een petroleumhaven of oliehaven samengevoegd tot één bepaling. Daarnaast is in de verordening een scheepsenergieparagraaf opgenomen om flexibel in te kunnen spelen op de komst van nieuwe en schone brandstoffen. In de oude verordening waren bunkeractiviteiten van conventionele brandstoffen en LNG apart geregeld. In de nieuwe verordening worden deze, maar ook het bunkeren van andere brandstoffen en hulpstoffen, gereguleerd op drie niveaus:

·         Het verstrekken van een vergunning

·         Het aanwijzen van locaties

·         Het stellen van voorwaarden aan de operationele veiligheid

Nauwe samenwerking

De nieuwe Havenverordening past in het beleid van Amsterdam en Rotterdam om op het operationele vlak zo veel mogelijk samen te werken. Zo wordt al hetzelfde haveninformatiesysteem gebruikt (HAMIS) en komt er binnenkort een gezamenlijke kledinglijn voor de operationele medewerkers.

Omdat het om lokale regelgeving gaat, moesten alle betrokken gemeenten akkoord gaan met de nieuwe Havenverordening. De nieuwe verordening is sinds 6 januari 2020 van kracht en is te vinden op de websites van Port of Rotterdam en Port of Amsterdam, de betrokken gemeenten en wetten.overheid.nl. De formulieren voor het aanvragen van vergunningen en ontheffingen zijn inmiddels aangepast op basis van de geactualiseerde Havenverordening.